Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

FAQ

Čo potrebujem k vybaveniu stavebného povolenia?

Na vybavenie stavebného povolenia potrebujete kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v určitom počte vyhotovení (spravidla šesťkrát v tlačenej forme). 
Ďalej musia byť vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, t.j. pozemok musí byť buď vo vlastníctve stavebníka, príp. stavebník preukáže právo na výstavbu iným spôsobom, pričom majiteľ pozemku musí s výstavbou súhlasiť.
Všetky potrebné doklady a povolenia vybavíme za Vás.

Ako to funguje?

Na základe našej dohody uzavrieme mandátnu zmluvu/zmluvu o dielo a podpíšeme splnomocnenie na zastupovanie vo veci vybavenia stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia a pod. Od tej chvíle preberáme na seba zodpovednosť za vybavenie stavebného povolenia a s tým súvisiacich vyjadrení, povolení a rozhodnutí. O priebehu prác, postupe vybavovania a vydaných stanoviskách budete pravidelne informovaní.

Čo musí obsahovať projekt pre stavebné povolenie?

Obsah projektovej dokumentácie stavby prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie špecifikuje §9 Vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rodinný dom musí obsahovať spravidla nasl. časti:

Uvedené náležitosti sa môžu meniť podľa druhu a účelu stavby. 

Čo potrebujem k vypracovaniu projektu osadenia stavby?

Podklady potrebné k vypracovaniu projektu osadenia stavby: