Telefón: 0903 240 122

☰ Menu
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Stavebné povolenie na kľúč

Filozofia

Plánujete stavať či rekonštruovať rodinný dom, bytový dom, chatu alebo inú stavbu?

Máte veľa povinností a nechcete strácať trpezlivosť a čas vybavovaním na úradoch, či výberom dodávateľov?

Nemusíte byť odborníkom v stavebníctve, ani sa dokonale orientovať v stavebnej legislatíve. Zverte svoje starosti nám!

Vykonávame inžiniersku činnosť v stavebníctve vo všetkých okresoch západného a stredného Slovenska, u nás dostanete komplexné služby a všetky doklady potrebné k získaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia:

 • poradenstvo pri výbere pozemku
 • obstaranie územnoplánovacej informácie vrátane podmienok umiestňovania stavieb
 • zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení k vybaveniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie, vrátane zmlúv o pripojení na inžinierske siete
 • povolenie vodných stavieb 
 • stavebné povolenie na komunikácie
 • stavebné povolenie na inžinierske siete
 • kolaudačné rozhodnutie
 • katalógový projekt rodinného domu od vybraných partnerov so zľavou pre našich zákazníkov
 • projekt osadenia stavby na pozemok
 • projekty prípojok na inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, NN)
 • individuálny projekt rodinného domu a iných stavieb - všetky stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie po projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • geodetické práce - geometrický plán k odňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, vytýčenie stavby, geometrický plán k zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, geometrický plán ku kolaudácii a k zápisu do katastra
 • stavebný dozor
 • energetický certifikát budovy ku kolaudácii
 • znalecké posudky v odbore stavebníctvo. 

Aké výhody prináša využitie našich služieb?

 • Ušetrí Váš čas. Nemusíte zisťovať, aké náležitosti potrebujete a kde ich získať. Koordinujeme ich dodanie tak, aby na seba nadväzovali a nespôsobili zdržanie.
 • Priaznivé ceny. Dlhodobá a častá spolupráca s našimi partnermi nám umožňuje poskytovať služby za ceny, ktoré sú viac ako konkurencieschopné, zároveň však odrážajú kvalitu služieb a urýchlenú realizáciu. 
 • Odbornosť a odborné poradenstvo. Chceme pomáhať stavebníkom zorientovať sa v množstve právnych predpisov a v postupe vybavovania povolení. Preto, aj keď neplánujete stať sa našim zákazníkom a máte otázku či problém, neváhajte nás kontaktovať. Ak vieme, pomôžeme.

Vážime si dôveru našich zákazníkov a naším cieľom je poskytovať služby tak, aby ste si nové bývanie či prevádzku užili bez zbytočných stresov a komplikácií! 

Viac 

Termíny

Začať s realizáciou stavby je možné po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti. Potrebný čas závisí na tom, či sa stavba povoľuje v územnom a stavebnom konaní zvlášť, alebo v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Vydanie stavebného povolenia

V spojenom územnom a stavebnom konaní
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia - 3 až 4 mesiace od začatia prác

Ak stavebné konanie nasleduje po územnom konaní (vydáva sa aj územné rozhodnutie)
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia - 5 až 6 mesiacov od začatia prác

Uvedené termíny sa môžu skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od trvania vydania stanovísk jednotlivými úradmi, požiadaviek úradov na doplňujúce podklady, či pomerov na území plánovanej stavby. Presnejší termín vieme určiť po posúdení podkladov k Vašej stavbe.

Dodanie katalógového projektu rodinného domu - do 7 pracovných dní 

Vypracovanie projektu osadenia stavby a prípojok IS - do 7 pracovných dní

Energetický certifikát budovy ku kolaudácii - do 7 pracovných dní

Viac 

FAQ

Čo potrebujem k vybaveniu stavebného povolenia?

Na vybavenie stavebného povolenia potrebujete kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v určitom počte vyhotovení (spravidla šesťkrát v tlačenej forme). 
Ďalej musia byť vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, t.j. pozemok musí byť buď vo vlastníctve stavebníka, príp. stavebník preukáže právo na výstavbu iným spôsobom, pričom majiteľ pozemku musí s výstavbou súhlasiť.
Všetky potrebné doklady a povolenia vybavíme za Vás.

Ako to funguje?

Na základe našej dohody uzavrieme mandátnu zmluvu/zmluvu o dielo a podpíšeme splnomocnenie na zastupovanie vo veci vybavenia stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia a pod. Od tej chvíle preberáme na seba zodpovednosť za vybavenie stavebného povolenia a s tým súvisiacich vyjadrení, povolení a rozhodnutí. O priebehu prác, postupe vybavovania a vydaných stanoviskách budete pravidelne informovaní.

Čo musí obsahovať projekt pre stavebné povolenie?

Obsah projektovej dokumentácie stavby prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie špecifikuje §9 Vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rodinný dom musí obsahovať spravidla nasl. časti:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa obsahujúca urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, projekt protipožiarnej ochrany, nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, napojenie stavby na siete, statická a dynamická doprava, bilanciu odpadov vznikajúcich pri výstavbe a prevádzke
 • koordinačná situácia stavby, spravidla v mierke 1:200 až 1:1000
 • celková situácia stavby (zastavovací plán), spravidla v mierke 1:200 až 1:500
 • stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy a pohľady v mierke 1:100
 • statické posúdenie stavby
 • profesie (prípojky inžinierskych sietí, elektroinštalácia, zdravotechnika, kanalizácia, vykurovanie, klimatizácia)
 • projektové energetické hodnotenie
 • projekt organizácie výstavby.

Uvedené náležitosti sa môžu meniť podľa druhu a účelu stavby. 

Čo potrebujem k vypracovaniu projektu osadenia stavby?

Podklady potrebné k vypracovaniu projektu osadenia stavby:
 • špecifikácia miesta stavby - parcelné číslo a katastrálne územie
 • kópia z katastrálnej mapy
 • geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn)
 • inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, ak bol realizovaný
 • projektová dokumentácia stavby.
Viac 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

/ John Smith /

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

/ John Smith II /

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

/ John Smith III /

Novinky a udalosti

26.04.2016 Slnečné kolektory

Slnečné tepelné kolektory slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Pre požiadavky bežnej domácnosti postačujú kolektory s priemernou plochou okolo 5 m2, ktoré sú teraz podporované dotáciami v rámci programu Zelená domácnostiam.

08.03.2016 Úsporné bývanie s fotovoltickými panelmi

Chcete zvýšiť vašu energetickú nezávislosť? Využite dotáciu z projektu Zelená domácnostiam a obstarajte si fotovoltické panely. Klasický fotovoltický systém s panelmi a meničom zapojeným do vnútorných rozvodov domu patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako natrvalo znížiť účty za elektrickú energiu.

 

10.10.2015 Získajte dotácie na energetické zariadenia. Vláda vyčlenila až 45 miliónov EUR

Chcete šetriť prírodu i vašu peňaženku a rozhodli ste sa investovať do ekologických energetických zariadení? Práve teraz je ten správny čas, môžete totiž získať dotácie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). V zozname prvých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch nájdete až 235 zariadení, ktoré sú rozdelené do kategórií fotovoltické panely, slnečné kolektory, kotle na biomasu a tepelné čerpadlá.
 

Viac