Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Úsporné bývanie s fotovoltickými panelmi

Chcete zvýšiť vašu energetickú nezávislosť? Využite dotáciu z projektu Zelená domácnostiam a obstarajte si fotovoltické panely. Klasický fotovoltický systém s panelmi a meničom zapojeným do vnútorných rozvodov domu patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako natrvalo znížiť účty za elektrickú energiu. Všetka elektrická energia pochádza zo slnečného žiarenia, preto nepredstavuje ekologickú záťaž. Inštalácia fotovoltického systému vám môže zabezpečiť ohrev vody, kúrenie a chladenie, výrobu elektriny, ohrev bazénov a batériovú banku.

Koľko ušetrím?

Fotovoltický systém reaguje na aktuálnu spotrebu energie domu a vykrýva ju energiou získanou zo slnka. Vyrába teplo a elektrinu súčasne. Zvyšuje efektivitu tepelného čerpadla systémovým riadením, znižuje náklady na energie až na hranicu súčasných technických možností. Náklady na ohrev vody sa môžu znížiť až o 70 až 80 %. Systém prinesie úsporu pri vyhrievaní domu, ohreve bazéna, nabíjaní batérií, náradia, elektromobilu, LED osvetlenia a pod. Zabezpečí napájanie spotrebičov v domácnosti a klimatizácie. Životnosť fotovoltického systému je pri využití kvalitných komponentov až 40 rokov.

 

 

Inštalácia, prevádzka a údržba

Fotovoltické panely sa inštalujú na strechy a fasády budov. Nevyžadujú žiadne nároky na využitie pôdy, čím zvyšujú efektívnosť a aj hodnotu už existujúcej stavebnej konštrukcie. Prevádzka fotovoltického systému neprodukuje hluk, škodlivé emisie alebo znečisťujúce plyny a dokonca aktívne prispieva k zníženiu nepriaznivých aspektov globálneho otepľovania. Prevádzka je jednoduchá a nevyžaduje žiadnu údržbu.

Kedy sa fotovoltické panely oplatia?

Nie pre každú budovu sa fotovoltické panely oplatia. Na panely potrebujete dostatočne veľkú plochu, kam ich osadíte. Táto plocha musí byť zároveň dobre orientovaná, nesmie byť tienená inými budovami alebo stromami. Výkon panelu je udávaný vo Wp. (Watt peak - okamžitý špičkový výkon). Panel samozrejme tento výkon nedosahuje počas celého dňa, ale len počas ideálnych podmienok dopadu slnečného žiarenia. Práve vtedy dosahuje maximálnu účinnosť.
Fotovoltické panely sa oplatia, ak hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie na ohrev vody, podporu vykurovania alebo prevádzku elektrospotrebičov. Je potrebné, aby ste spotrebiče a zariadenia prevádzkovali najmä cez deň. Fotovoltický systém s batériami zároveň slúži ako záložný zdroj energie. V prípade výpadku napájania zo siete zabezpečí prevádzku potrebných spotrebičov ako napr. chladničky, počítača alebo kamerového a bezpečnostného systému.

Obmedzenia fotovoltických panelov

Ako všetky riešenia, aj fotovoltické panely so sebou prinášajú isté obmedzenia. Je nutné prispôsobiť spotrebu energie v domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dávate do distribučnej siete bezodplatne, preto je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.
Opravy alebo úpravy fotovoltického systému vyžadujú v každom prípade odbornú spôsobilosť. Laický zásah môže zapríčiniť poškodenie panelov, ujmu na zdraví alebo smrť. Pokiaľ máte veľmi členitú strechu, umiestnenie fotovoltických panelov vyžaduje špecifické a finančne náročnejšie riešenia.

Fotovoltické panely s projektom Zelená domácnostiam

S projektom Zelená domácnostiam môžete získať príspevok na fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW. Súčasťou podpory je aj na bonus na akumuláciu elektriny. Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ, s ktorým má domácnosť uzatvorenú zmluvu. Fotovoltické panely musia mať doklad vydaný akreditovanou skúšobňou o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C).

Maximálne hodnoty poukážok na fotovoltické panely

Žiadateľ o dotáciu môže získať 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny. Ďalšou možnosťou je získať poukážky v hodnote 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW. Maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny. Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín. Kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach, maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov zahŕňajú fotovoltické panely, nosnú konštrukciu, mikromenič alebo striedač, zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, regulátor nabíjania, akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody, riadiacu jednotku, montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Späť na zoznam