Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Získajte dotácie na energetické zariadenia. Vláda vyčlenila až 45 miliónov EUR

Chcete šetriť prírodu i vašu peňaženku a rozhodli ste sa investovať do ekologických energetických zariadení? Práve teraz je ten správny čas, môžete totiž získať dotácie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). V zozname prvých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch nájdete až 235 zariadení, ktoré sú rozdelené do kategórií fotovoltické panely, slnečné kolektory, kotle na biomasu a tepelné čerpadlá. Veterné turbíny v zozname zatiaľ chýbajú.

Zelená domácnostiam

Projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov. Realizátorom projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). SIEA ako oprávnený prijímateľ v rámci národného projektu Zelená domácnostiam poskytuje príspevky na inštaláciu zariadení domácnostiam ako užívateľom podľa § 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom projektu je znižovanie emisií skleníkových plynov, oživenie trhového prostredia so zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a pomoc obyvateľom stať sa energeticky sebestačnejšími.

 

 

 

Tisíc druhov zariadení na výrobu elektriny a tepla

Rodinné a bytové domy budú môcť získať ekologické zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltické panely a veterné turbíny) a výrobu tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá). Dňa 17. septembra 2015 uverejnila agentúra prvý zoznam, ktorý obsahuje 235 zariadení, z ktorých najväčšie zastúpenie majú tepelné čerpadlá. Veterné turbíny zatiaľ chýbajú. Agentúra má v pláne zoznam priebežne rozširovať a zaregistrovať sa v systéme môže až tisíc zariadení.

Žiadosti sa zatiaľ podať nedajú, čaká sa na zhotoviteľov

Momentálne je národný projekt Zelená domácnostiam len v prípravnej fáze, a teda žiadať o dotácie ešte nie je možné. Podmienkou spustenia je aj vyhotovenie zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii zariadení. Agentúra plánuje otvoriť registráciu zhotoviteľov už v najbližších týždňoch.

Ako postupovať, ak mám o dotáciu záujem?

1. Overte si, či máte na dotáciu nárok

O dotácie na energetické zariadenia, ktoré budú užívané v rodinnom dome, môže požiadať len fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, resp. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi. Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý podnikateľskému subjektu. Prenajať rodinný dom možno iba fyzickej osobe za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Čo sa týka bytových domov, o dotácie môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Vlastníci bytov môžu byť zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú uzavretú zmluvu o správe. Byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome zároveň nesmú byť vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu. Byt môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 15% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.

2. Zistite, ktoré energetické zariadenie je vhodné pre vašu domácnosť

Každé zariadenie má svoje výhody a obmedzenia, zistite si nielen to, ako sa inštaluje, ale aj aké sú časové i finančné náklady na jeho údržbu. Zvážte aj prírodné podmienky, v ktorých sa vaša nehnuteľnosť nachádza, či je pre vás relevantné obstarať slnečné kolektory alebo veterné turbíny.

3. Vyberte si zhotoviteľa a zariadenie

Zo zoznamu zhotoviteľov si vyberte zhotoviteľa, ktorý má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok na energetické zariadenie zo zoznamu zariadení. Požiadajte o technické návrhy a cenové ponuky, ktoré spĺňajú vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh budete potrebovať ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.

4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

Ak spĺňate všetky požiadavky na vydanie poukážky, uzatvorte so zhotoviteľom zmluvu. Odporúča sa písomná forma.

 

 

 

5. Podajte žiadosť o vydanie poukážky

V žiadosti treba vyplniť všetky potrebné údaje, a to druh zariadenia, výrobný typ, výrobca, počet kusov, celkový výkon, kapacita akumulátorov, miesto inštalácie, súpisné číslo a číslo listu vlastníctva.

6. Získate zmluvu s poukážkou

Po podaní žiadosti vám SIEA odošle emailom do 30 dní zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia s poukážkou. Zmluvu vytlačte v dvoch vyhotoveniach. Musí ju podpísať vlastník nehnuteľnosti, všetci spoluvlastníci alebo nadpolovičná väčšina vlastníkov. Podpisy musia byť úradne overené. Zmluvu odovzdáte zhotoviteľovi a ten ju doručí SIEA. Poukážku si musíte u zhotoviteľa uplatniť v lehote 30 dní.

7. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu

Inštalácia musí byť zrealizovaná v termíne uvedenom na zmluve a v súlade s predpismi. Jej súčasťou sú aj povinné revízie a skúšky. Skontrolujte, či zariadenie funguje tak, ako má. Prevádzkovať ho budete musieť minimálne dva roky.

8. Potrebné dokumenty odovzdajte zhotoviteľovi

Vytvorte si kópie všetkých dokumentov a originály odovzdajte zhotoviteľovi. Ide o zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Bytové domy musia doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky do 6 mesiacov od dátumu ukončenia inštalácie. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predloží poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA.

10. Overenie

SIEA overí všetky dokumenty, oprávnenosť výdavkov a zhotoviteľovi preplatí poukážku, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Späť na zoznam