Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Čo by ste mali vedieť o kolaudácii

Sen o vlastnom bývaní sa premieňa na skutočnosť, stavebné práce pomaly finišujú a vy čoraz častejšie myslíte na slovo kolaudácia. Skolaudovaním nehnuteľnosť oficiálne uvediete do života a budete v nej môcť pokojne bývať. Čo všetko by ste o tomto procese mali vedieť?

Čo je to kolaudácia?

Kolaudáciou rozumieme činnosť stavebného úradu, ktorá smeruje k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Ide o proces, pri ktorom sa rozhodne, či je stavbu možné užívať. Cieľom kolaudácie je zabezpečiť ochranu verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, ochrany životného prostredie, požiarnej ochrany a pod. Kolaudácia je podmienkou pre začatie užívania realizovanej stavby. Týka sa nielen novostavieb, ale aj rekonštrukcie, prestavby, prístavby a nadstavby staršej nehnuteľnosti.

Kedy je stavba pripravená na kolaudáciu?

S kolaudáciou možno začať vtedy, ak je stavba už takmer hotová, to znamená, že má hotovú strechu so všetkým, čo k nej patrí, teda s odkvapovým systémom, bleskozvodom a komínmi. Osadené sú všetky okná a dvere, dokončené sú schodiská, balkóny so zábradliami, stropy, steny, podlahy a inštalácie. Stavba má zabezpečené všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami zahŕňajúce vodu, kanalizáciu, elektrickú energiu a plyn. V kúpeľniach musia byť namontované zariaďovacie predmety ako umývadlá, vane, sprchy a WC.

 

 

 

Kedy sa kolaudácia nevyžaduje?

Kolaudácia nie je potrebná, ak ide o drobné stavby, malé stavebné úpravy a práce na udržiavanie nehnuteľnosti. V niektorých prípadoch môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť, aj keď na realizovanie rekonštrukcie bolo potrebné stavebné povolenie. Ak je účelom stavby bývanie alebo rekreácia, kolaudácia musí prebehnúť vždy. Čo sa týka garáže, kolaudovať ju treba vtedy, ak nepatrí do kategórie drobných stavieb.

Priebeh kolaudačného konania

Proces kolaudácie začína v momente, keď stavebník podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. K tejto žiadosti treba doložiť potrebné prílohy, a to projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, zameranie skutočného osadenia stavby vypracované geodetom, kópiu stavebného denníka a revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií. V prípade bytového domu sa všetky bytové aj nebytové časti kolaudujú spoločne. Kolaudáciu rieši investor a stavebník, majitelia jednotlivých bytov nepotrebujú dokladovať revízne správy a certifikáty, pokiaľ po dohode so stavebníkom nezabezpečovali realizáciu niektorej z inštalácií sami. Doloženie všetkých správne vyplnených dokumentov je veľmi dôležité. Ak bude nejaký dokument chýbať, stavebný úrad požiada o jeho doloženie a tým sa zvyčajne predĺži dátum, do ktorého úrad vydá rozhodnutie. Stavebný úrad dokonca môže celý proces pozastaviť.

Po predložení všetkých dokladov stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania, obci a príslušným orgánom začatie kolaudačného konania, v lehote najmenej 10 dní pred ústnym konaním a miestnym zisťovaním. Kolaudačná komisia následne preskúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Stavebný úrad preskúma aj prípadné ohrozenie verejného záujmu z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Zároveň prebehne aj ústne konanie, posledná príležitosť pre všetkých účastníkov, aby vyjadrili svoje pripomienky.

Kolaudačné rozhodnutie

Ak sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie a nezistili sa väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie. V rozhodnutí je tiež pomenovaný účel, na ktorý sa môže stavba využívať a podmienky, za ktorých je možné stavbu bezpečne užívať. Rozhodnutie obsahuje aj zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Kolaudačné rozhodnutie môže vydať len stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Čo nasleduje po kolaudačnom rozhodnutí?

Po získaní kolaudačného rozhodnutia nasleduje zaevidovanie objektu na obecnom úrade, kde mu pridelia súpisné číslo. Na základe kolaudačného rozhodnutia, prideleného súpisného čísla a geometrického plánu novostavby treba požiadať príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Po zakreslení novostavby na parcelu si môže vlastník vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.

Späť na zoznam