Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Čo prinesie nový stavebný zákon

Pripravovaný stavebný zákon, ktorý by mal byť účinný od 1. 7. 2014, by mal skrátiť zdĺhavý proces povoľovania stavieb. Stavebníci rodinných domov, ktorých zastavaná plocha je 300 m² a viac a majú dve nadzemné podlažia, musia v súčasnosti absolvovať pred stavebným konaním konanie územné a získať rozhodnutie o umiestnení stavby. To v realite znamená zdržanie tri až šesť mesiacov (vrátane zabezpečenia vyjadrení a rozhodnutí potrebných pre rozhodnutie o umiestnení stavby). V niektorých prípadoch, keď plocha druhého nadzemného podlažia predstavuje menej ako polovicu plochy prvého nadzemného podlažia, stavebný úrad upustí od územného konania a stavba sa povoľuje v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

 

 

Podľa nového stavebného zákona sa budú stavby so zastavanou plochou do 300 m², s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, povoľovať v stavebnom konaní, spojenom s rozhodnutím o umiestnení stavby. Väčšina rodinných domov spadá do tejto kategórie. Pre stavebníkov rodinných domov to teda znamená, že stavebné povolenie by mali získať štandardne približne do troch mesiacov, namiesto súčasných šesť až dvanásť mesiacov.

Ďalšou výraznou zmenou bude postup pri zistení nepovolenej (tzv. „čiernej“) stavby. V súčasnom zákone je možné čiernu stavbu dodatočne legalizovať s tým, že zhotoviteľ stavby zaplatí sankciu v určenej výške a požiada o dodatočné stavebné povolenie. V novom zákone bude možné jestvujúce neskolaudované stavby zlegalizovať len do polovice roka 2015. Po tomto termíne bude musieť stavebný úrad pri zistení čiernej stavby nariadiť ukončenie stavby a jej odstránenie, pričom aj dodávatelia energií budú musieť odstaviť prívody k takejto stavbe. Ak čiernu stavbu neodstráni staviteľ v určenej lehote, pristúpi sa k jej dražbe (aj s pozemkom) a táto povinnosť prejde na nového vlastníka. Tu vznikajú polemiky, akým spôsobom chce zákon motivovať potenciálnych dražiteľov ku kúpe takýchto nehnuteľností. V Bratislave a väčších mestách môže byť motívom príležitosť nadobudnúť lukratívny pozemok, ale v iných mestách a obciach...?  

Pokiaľ nebude čierna stavba odstránená v stanovenej lehote, bude toto klasifikované ako trestný čin a vlastníkovi stavby bude hroziť väzenie. Taktiež návrh nového stavebného zákona zvyšuje sankcie za nepovolenú stavebnú činnosť.

V oblasti územného plánovania budú musieť mať všetky obce nad 1000 obyvateľov do roku 2034 schválený územný plán, čo má v súčasnosti necelá polovica z takmer 2900 miest a obcí. Zákon zavádza aj pojem „zastavovací plán“, ktorý spolu so schváleným územným plánom umožní v daných prípadoch vynechať spomínané územné konanie.

Nový zákon zredukuje počet stavebných úradov na približne 230, nachádzať sa teda nebudú takmer v každej obci, ale v niekoľkých mestách v okrese. Zároveň sa zvýšia požiadavky na kvalifikáciu a priebežné vzdelávanie úradníkov.

Späť na zoznam