Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Dotácie na zateplenie domu až do výšky 6 500 €

Od budúceho roka budú môcť občania získať štátny príspevok na zateplenie rodinného domu. Maximálna výška dotácie by mala byť 6 500 €. Realizácia programu by mala začať v januári budúceho roka v závislosti od novely zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a niektorých súvisiacich zákonov. Na tento sociálny balíček plánuje vláda vynaložiť 30 miliónov eur.

Kto má na dotácie nárok?

Polovica slovenských domácností žije v rodinných domoch a takmer 85 % rodinných domov je starších ako 25 rokov. Z celkového počtu rodinných domov je zateplených len 35 %.Vláda chce preto vyjsť v ústrety najmä obyvateľstvu vidieka. Zateplenie zabráni zbytočnému úniku tepla, čo sa prejaví na znížených nákladoch za energie a zvýšenej energetickej hospodárnosti. Dotácie sú určené na zateplenie obvodových stien, strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenu pôvodných vonkajších výplní otvorov, teda okien a dverí. Nárok vzniká vlastníkovi rodinného domu na území Slovenskej republiky, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa minimálne 10 rokov, a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 m2, pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 250 m2. 

Aká je výška dotácie?

Dotácia na zateplenie rodinného domu sa bude poskytovať do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac však do výšky 6 500 €. Z tejto sumy bude 5 000 € poskytnutých v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií domu, 1 000 € v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu a ďalších 500 € bude môcť žiadateľ získať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy, najmä obnova vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón.

Kedy o dotáciu požiadať?

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie bude zverejnená rezortom výstavby v januári 2016. Podávať sa bude prostredníctvom elektronického formuláru. Ten bude potrebné aj s prílohami v papierovej podobe odoslať na ministerstvo. O príspevok budú môcť záujemcovia žiadať po zateplení rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia. Príspevok sa bude vzťahovať aj na práce začaté po 31. decembri 2014.

Kedy žiadateľ dotáciu dostane?

Ak vlastník domu požiada o príspevok až po zateplení, dostane ho do 90 dní. Ak žiada o príspevok pred začatím zateplenia, proces sa predĺži o čas realizácie, ktorú treba zabezpečiť do 12 mesiacov. Následne začne prinúť 90-dňová lehota a peniaze tak získa najneskôr do 15 mesiacov. Ak zateplenie neprebehne v stanovej lehote, žiadateľ na dotáciu stratí nárok.

Čo všetko teba splniť?

Pri príprave a zhotovení zateplenia sa žiadateľ musí riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“ Nutné bude doloženie všetkých faktúr a fotodokumentácie zateplenia.
Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016. Ak sa dosiahnu normové hodnoty platné do januára 2016, príspevok sa tiež bude poskytovať, avšak bude stanovená nižšia výška príspevku.

Aby sa zaručila kvalita zateplenia na získanie príspevku bude potrebné:

• spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia
• použitie tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému
• objednanie zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom
• predloženie rozpočtu zateplenia rodinného domu
• predloženie licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí len pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016)
• spracovanie energetického certifikátu po ukončení zateplenia.

Späť na zoznam