Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Energetický certifikát budovy

Povinnosť energetickej certifi­ká­cie budov stanovuje európska smernica č. 2002/91/ES a jej novela 2010/31/EÚ. Upravuje ju zákon NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorá určuje postup vyhotovenia a obsah energetického certifikátu a hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy.

Energetický certifikát

Energetický certifikát sa povinne predkladá pri kolaudácii stavby. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, na budovu predávanú alebo prenajímanú. V iných prípadoch je dobrovoľná.
Certifikát má platnosť najviac 10 rokov. V tejto lehote môže stratiť platnosť realizovaním takých úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť. Od 1. 1. 2013 je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti pri jej predaji prostredníctvom inzerátu uvádzať v ponuke údaje o energetickej hospodárnosti, uvedené v certifikáte.

 

 

Pojem významná obnova budovy zahŕňa stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením, príp. výmenou obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní (výmena okien) alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetický certifikát zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G, pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica triedy B.

Certifikát by mal obsahovať aj opatrenia na zlepšenie stavebných konštrukcií, systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy na šport
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Povinnosti vlastníka budovy

 • zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti
 • pri predaji budovy odovzdať energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi
 • po významnej obnove budovy zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom
 • po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy
 • umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Projektové energetické hodnotenie budovy

Projektové energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podkladom pre vydanie stavebného povolenia na novú alebo významne obnovovanú budovu. Potvrdzuje, že navrhovaná budova spĺňa požiadavky pre novú a významne obnovovanú budovu.

Pokuty za nedodržanie povinností

Pri nedodržaní povinností hrozí vlastníkovi budovy pokuta až do 2 000 eur, pri právnických osobách sa môže vyšplhať až na 2,5-násobok.

Cena energetického certifikátu pre rodinný dom

Pre našich zákazníkov ponúkame zhotovenie energetického certifikátu v zrýchlenom termíne do 7 pracovných dní (Cenník). Cena sa pohybuje v závislosti od veľkosti a náročnosti budovy.

 

Späť na zoznam