Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy

Stavebník, ktorý plánuje stavať rodinný dom na poľnohospodárskej pôde mimo hraníc zastavaného územia obce, napr. orná pôda, záhrady mimo intravilánu, vinice a pod., musí k žiadosti o stavebné povolenie doložiť rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Toto rozhodnutie vydáva od 1.10.2013 pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, predtým to bol príslušný obvodný pozemkový úrad.

 

 

Samotné rozhodnutie vydá pozemkový a lesný odbor do 30 dní od doloženia posledného požadovaného dokladu, je potrebné však počítať s lehotou šesť až osem týždňov vrátane získania všetkých potrebných dokladov.
Rozhodnutie o trvalom odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o výmeru odnímanej plochy do 5000 m² v hraniciach zastavaného územia obce, vtedy sa vydáva stanovisko k zmene využitia pozemku.

K žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa prikladajú nasledujúce doklady:

 • vyjadrenie príslušného stavebného úradu, že je stavba v súlade s územným plánom a zároveň vyjadrenie, že o stavbe bude rozhodnuté v spojenom územnom a stavebnom konaní; v prípade, že nebude územné konanie spojené so stavebným, je potrebné doložiť právoplatné územné rozhodnutie
 • súhlas príslušného okresného úradu, odboru opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy (súhlas nie je potrebný, ak návrh nepoľnohospodárskeho použitia nepresahuje výmeru 1000 m2)
 • originál výpisu z listu vlastníctva, nie starší ako tri mesiace a originál katastrálnej mapy
 • geometrický plán v dvoch vyhotoveniach (spracúva geodet na základe geodetického zamerania pozemku) - ak sa odníma časť parcely
 • bilancia skrývky humusového horizontu odnímanej poľnohospodárskej pôdy s návrhom jej hospodárneho využitia
 • potvrdenie o bonitovanej pôdnoekologickej jednotke (BPEJ), vydáva pozemkový a lesný odbor, kolok 8 EUR
 • vyjadrenie Hydromeliorácií š.p. k existencii hydromelioračných zariadení na pozemku
 • vyjadrenie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie k trvalému odňatiu
 • ak žiadateľ/stavebník nie je vlastníkom pozemku, dokladá sa súhlas vlastníkov s vyňatím pozemku z pôdneho fondu
 • projektová dokumentácia (situácia a sprievodná správa)
 • ak sa pozemok nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, je potrebné súhlasné stanovisko príslušného stavebného úradu v prípade stavby rodinného domu, príp. vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu, ak ide o inú stavbu
 • ak je pozemok v chránenej krajinnej oblasti, prikladá sa súhlasné stanovisko odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu
 • kolok 33 EUR.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu.

Snáď ešte slovko ku geodetickému zameraniu. Ak sa odníma iba zastavaná časť parcely (tzn. nielen pod domom, ale aj spevnené plochy, parkoviská a pod.), je potrebné počítať s tým, že stavba sa nemôže počas výstavby zmeniť. Napríklad v projekte neplánované zateplenie obvodového plášťa spôsobí nesúlad so zameraním a odňatie sa bude musieť urobiť znovu, so všetkými vyššie uvedenými náležitosťami. Ak teda stavebník počíta s podobnými zmenami počas výstavby, je vhodné vykonať odňatie podľa toho, ako bude stavba zrealizovaná v skutočnosti.

Späť na zoznam