Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) vydáva príslušný stavebný úrad. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa, po doložení všetkých požadovaných dokladov a vyjadrení.

 

Územné rozhodnutie

 

V návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa uvádza:

 • identifikačné údaje navrhovateľa
 • názov, druh a účel stavby
 • umiestnenie stavby
 • mená a adresy známych účastníkov územného konania.

Prílohy návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu:

 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba umiestňuje a na susedné parcely
 • kópia z katastrálnej mapy
 • súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby, ak navrhovateľ nie je vlastníkom
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy s potrebnými náležitosťami v 2 vyhotoveniach
 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v 2 vyhotoveniach
 • vyjadrenia vlastníkov/správcov sietí k napojeniu
 • stanovisko príslušného miestneho úradu k investičnému zámeru
 • vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu (odpady, ovzdušie, voda, ochrana prírody a krajiny)
 • plná moc, ak sa stavebník/navrhovateľ nechá zastupovať
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (40 EUR pre rodinný dom).

Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

 • overenie umiestnenia a priebehu podzemných vedení
 • vyjadrenie príslušného útvaru hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje na poľnohospodárskej pôde
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie a príslušného dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa.
Späť na zoznam