Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Katalógový projekt alebo individuálny projekt rodinného domu

Ako budúci majiteľ rodinného domu sa pri jeho plánovaní stretnete s dilemou, či si obstarať typový projekt rodinného domu alebo individuálny projekt. Každá voľba má svoje výhody aj nevýhody. Pokúsime sa Vám pomôcť uvedením objektívnych faktorov, ktoré by ste mali zohľadniť pri rozhodovaní.

Cena projektu rodinného domu predstavuje v oboch prípadoch len zlomok investičných nákladov na stavbu domu, vhodný projekt je však základným predpokladom Vašej spokojnosti s novým bývaním. Projekt neslúži len na vybavenie stavebného povolenia, dokonalý projekt je prepracovaný do detailov tak, aby priniesol to najlepšie riešenie pre Vás.

Stavbou rodinného domu si väčšina ľudí splní svoj životný sen, venuje tomu množstvo energie, času a financií. Preto je potrebné detailne zvážiť všetky alternatívy. Tie, ktoré ponúka Váš pozemok, finančné možnosti i časový priestor a zosúladiť ich so svojou predstavou o dome a o jeho dispozičnom riešení. Zohľadnite rozmery a umiestnenie pozemku, jeho orientáciu voči svetovým stranám, voči susedným pozemkom a stavbám, vzhľad okolitých stavieb, koľko osôb bude v dome bývať, ich individuálne požiadavky na bývanie a životný štýl, či staviate rodinný dom pre seba alebo aj pre ďalšie generácie, jednopodlažný alebo viacpodlažný, podpivničený, rozmiestnenie izieb. Prezrite si katalógy rodinných domov, diskusné fóra, referencie a práce architektov a projektantov. Správna voľba projektu Vám dokáže ušetriť nemalé náklady na stavbu domu a, čo je najdôležitejšie, splní Vaše predstavy o komfortnom bývaní.

Predpokladom pre voľbu katalógového projektu je rovinatý pozemok typického tvaru, jasná predstava o umiestnení domu, o jeho vzhľade a dispozičnom riešení. Väčšina katalógových projektov je k dispozícii aj v zrkadlovej verzii, čím sa rieši orientácia voči svetovým stranám a požadované presvetlenie miestností. Niektorí autori typových projektov ponúkajú za príplatok Vami zvolený projekt v nízkoenergetickom štandarde a v inteligentnom štandarde.

Projektová dokumentácia typového rodinného domu je vyhotovená zväčša v piatich pare. 3 pare sú určené na vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 2 pare sú dodané ako realizačný projekt, slúžiaci na výstavbu rodinného domu.

Katalógový projekt spravidla obsahuje:

 • projekt architektúry
 • projekt statiky
 • projekt ústredného kúrenia a projektové energetické hodnotenie
 • projekt zdravotechniky
 • projekt domového plynovodu
 • projekt elektroinštalácie.

Niektorí dodávatelia katalógových projektov ponúkajú v cene projektu aj výkaz výmer, podrobný položkový rozpočet (potrebný pre účely vybavenia úveru) a projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby. Inak si musíte v prípade potreby tieto náležitosti zabezpečiť zvlášť.

Katalógový projekt neobsahuje projekt osadenia stavby a prípojok na inžinierske siete, ktoré Vám vieme zhotoviť do 7 pracovných dní od dodania podkladov. Podľa Vašich požiadaviek Vám zhotovíme aj projekt studne, potrebný na vybavenie povolenia vodnej stavby a projekt dopravného napojenia stavby, riešenie vjazdu na pozemok a jeho odvodnenia, ktorý sa vyžaduje k povoleniu zriadenia zjazdu z komunikácie v niektorých mestských častiach či obciach.

 

 

Je potrebné vedieť, že v prípade, ak počas výstavby vykonáte drobné zmeny oproti projektu pre stavebné povolenie (posun nenosných priečok, osadenie okna navyše a pod.), budete musieť doložiť ku kolaudácii na stavebný úrad výkresy skutočného vyhotovenia. Uvedené náležitosti a prípadné požadované zmeny v katalógovom projekte dokážu navýšiť cenu tohto projektu, ktorá sa už tak môže priblížiť cene individuálneho projektu.

Pokiaľ nenájdete typový dom, ktorý by presne splnil Vaše požiadavky, alebo máte atypický pozemok, svahovitý terén, príp. individuálne nároky na prevedenie domu či výber materiálov, je lepšie nechať si vypracovať individuálny projekt "šitý na mieru".
Nesporná výhoda individuálneho projektu je v tom, že Váš dom bude jedinečný, vytvorený len pre Vás. Všetky predstavy, detaily a otázky môžete konzultovať s architektom, ktorý Vám kvalifikovane poradí to najefektívnejšie riešenie. Architekt plne využíva potenciál pozemku, uvažuje v komplexných súvislostiach o umiestnení domu, o konštrukčnom a dispozičnom riešení stavby a o ich vzájomných vplyvoch. Dokáže ušetriť náklady na výstavbu a prevádzku domu použitím vhodných materiálov a technológií, ktorých vývoj neustále napreduje.

Projektovú dokumentáciu vypracováva kolektív architektov, stavebných inžinierov a projektantov-špecialistov, pod vedením hlavného projektanta, väčšinou architekta, ktorý koordinuje vypracovanie projektu, požiadavky investora a zadáva podklady špecialistom.

Vypracovanie individuálneho projektu pozostáva z niekoľkých etáp:

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je premietnutím zámeru investora do priestorovej podoby, aby tak klient získal názornú predstavu o stvárnení a riešení zámeru. Slúži aj pre prerokovanie a odsúhlasenie investičného zámeru zainteresovanými úradmi. Je to najdôležitejšia projekčná fáza, keďže od štúdie sa odvíjajú ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Neskoršie zmeny v projekte navyšujú cenu za projekt a spôsobujú predĺženie projektových prác.
Architektonická štúdia obsahuje situáciu umiestnenia, základné údaje o stavbe, plošné a objemové bilancie, základné konštrukčné a technické riešenie, pôdorysy jednotlivých podlaží s rozmermi, schematické rezy, pohľady a vizualizácie. 

 

Projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre územné rozhodnutie slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia a prikladá sa k návrhu na jeho vydanie v dvoch vyhotoveniach. Projekt musí preukázať súlad s územnoplánovacou dokumentáciou.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie definuje:

 • účel stavby
 • hmotové a tvarové riešenie stavby
 • pôdorysné usporiadanie
 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou
 • odvádzanie odpadových vôd
 • dopravné napojenie vrátane parkovania
 • zneškodňovanie odpadov
 • návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a existujúce siete.

Súčasťou projektu je časť textová a časť výkresová (zakreslenie stavby do podkladu z katastrálnej mapy s vyznačením odstupových vzdialeností, situácia, pôdorysy, rezy a pohľady). Presný obsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie definuje § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projekt pre stavebné povolenie

V tejto fáze projektovania ide o dopracovanie projektu so zapracovaním podmienok územného rozhodnutia a vyjadrení dotknutých subjektov v územnom konaní. Projekt pre stavebné povolenie sa prikladá k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v dvoch vyhotoveniach. Musí obsahovať náležitosti určené § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., obvykle sú to:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • celková situácia stavby, koordinačná situácia
 • protipožiarne zabezpečenie stavby (zväčša sa nevyžaduje pre jednoduché stavby)
 • architektúra a stavebná časť
 • statika
 • ústredné kúrenie a projektové energetické hodnotenie
 • elektroinštalácia
 • rozvody vody a kanalizácie
 • rozvody plynu
 • vzduchotechnika, klimatizácia
 • projekty prípojok na inžinierske siete.

Pri jednoduchých stavbách, ktoré si nevyžadujú územné rozhodnutie, sa vypracúva projekt pre stavebné povolenie, častokrát v podrobnostiach pre realizáciu stavby (tzv. jednostupňový projekt).

Projekt pre realizáciu stavby

Realizačný projekt je rovnako ako projekt pre stavebné povolenie členený na jednotlivé profesie, obsahuje však konštrukčné detaily, výkazy okien a dverí, výkaz klampiarenských, stolárskych a zámočníckych výrobkov, výkaz krovu, výkazy výstuže, ocele a pod. Obsahuje teda detailný popis architektonického, statického, konštrukčného, materiálového a kvalitatívneho riešenia stavby.
Súčasťou tohoto projektu je výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre nacenenie dodávateľom stavby, príp. môže obsahovať aj položkový rozpočet celkových nákladov stavby. 

Projekt skutočného vyhotovenia

Projekt skutočného vyhotovenia stavby sa prikladá k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Je to, zjednodušene povedané, projekt pre stavebné povolenie so zakreslenými zmenami v realizácii stavby. Zmeny, ktoré zasiahli do nosnej konštrukcie stavby, vonkajšieho vzhľadu stavby, príp. do jej pôdorysného či výškového usporiadania, sa povoľujú na základe žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

Pre investora je veľmi dôležitým aspektom spolupráca a vzájomná väzba medzi projekčnou a inžinierskou činnosťou. Tzv. "inžiniering" obstará vstupné podklady pre architekta a projektantov jednotlivých častí projektu, ako je územnoplánovacia informácia a regulatívy umiestňovania stavieb v danom území. V ďalších fázach konzultuje riešenie projektu s dotknutými subjektmi a časovo koordinuje dodanie dokumentácie a ostatných podkladov pre vyjadrenia a stanoviská tak, aby sa zbytočne nepredlžoval čas potrebný na získanie povolení na stavbu.

Architekti a projektanti, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, majú rozsiahle skúsenosti s projektovaním všetkých druhov stavieb. Spoločne Vám garantujeme individuálny prístup, autorskú tvorivosť a flexibilitu, odbornosť a nadšenie pri príprave a tvorbe projektov.

Späť na zoznam