Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Projekt osadenia stavby a prípojok IS

Ak ste si zakúpili katalógový projekt rodinného domu, potrebujete dopracovať projekt osadenia stavby a projekty prípojok na inžinierske siete.

Ponúkame Vám vypracovanie projektu osadenia stavby do 7 pracovných dní od dodania podkladov, k akémukoľvek typu projektu domu.

Celková situácia stavby obsahuje:

 • zakreslenie stavby na pozemok podľa miestnych regulatív a Vašich požiadaviek
 • odstupové vzdialenosti od susedných parciel, príp. stavieb
 • zakreslenie inžinierskych sietí a bodov napojenia na IS
 • umiestnenie vodomernej a revíznej šachty, príp. studne a žumpy
 • umiestnenie elektromerového rozvádzača
 • umiestnenie odberného miesta plynu
 • zakreslenie vjazdu na pozemok.

Projekt prípojok IS obsahuje:

 • prípojka plynu
 • prípojka vody
 • prípojka kanalizácie
 • prípojka NN.

K projektu osadenia stavby Vám navyše dodáme aj zákres stavby do kópie z katastrálnej mapy, ktorý stavebný úrad vyžaduje pre vydanie stavebného povolenia.

Podľa požiadaviek Vám dodáme aj projekt studne či žumpy a riešenie vjazdu na pozemok, vrátane odvodnenia vjazdu.

Podklady potrebné k vypracovaniu projektu osadenia stavby:

 • miesto stavby - parcelné číslo a katastrálne územie
 • kópia z katastrálnej mapy
 • geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn)
 • inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, ak bol realizovaný
 • projektová dokumentácia stavby.

Cenník služieb

 

 Obr. VIEST architekti s.r.o.