Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Geodetické práce

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme geodetické služby prostredníctvom autorizovaného geodeta a kartografa. Savebníkov rodinných domov sa dotýkajú nasledujúce práce:

  • polohopisný a výškopisný plán, tzv. predprojektové zameranie, potrebný pre správne naprojektovanie stavby a prípojok inžinierských sietí najmä vo svahovitom alebo členitom teréne. Tento polohopisný a výškopisný plán obsahuje podľa potreby zameranie inžinierskch sietí, oplotenia, stromov, stavieb, komunikácií
  • geometrický plán pre zmenu druhu pozemku, napr. pre trvalé odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • vytýčenie stavby - obsahuje vyznačenie polohy budúcej stavby v teréne pred začatím stavebných prác a doklad o vytýčení stavby, ktorý sa niekedy vyžaduje pri kolaudácii stavy
  • porealizačný geometrický plán - zameranie skutočného vyhotovenia stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia
  • zápis stavby do Digitálnej technickej mapy mesta Bratislava s dokladom o prevzatí podkladu, ktorý sa dokladá pri kolaudácii stavby - týka sa stavieb na území Bratislavy
  • spätné identifikácie parciel a pod.