Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Energetický certifikát

Energetický certifikát sa povinne predkladá pri kolaudácii stavby. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, na budovu predávanú alebo prenajímanú. V iných prípadoch je dobrovoľná. Certifikát má platnosť najviac 10 rokov. V tejto lehote môže stratiť platnosť realizovaním takých úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť. Od 1. 1. 2013 je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti pri jej predaji prostredníctvom inzerátu uvádzať v ponuke údaje o energetickej hospodárnosti, uvedené v certifikáte.

Pojem významná obnova budovy zahŕňa stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením, príp. výmenou jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní (výmena okien) alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.
Energetický certifikát je dokladom o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G, pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica triedy B.
Certifikát by mal obsahovať aj opatrenia na zlepšenie stavebných konštrukcií, systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Povinnosti vlastníka budovy:

  • zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti
  • pri predaji budovy odovzdať energetický certifikát novému vlastníkovi
  • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi
  • zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom
  • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia
  • umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.


Projektové energetické hodnotenie budovy

Projektové energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Potvrdzuje, že navrhovaná budova spĺňa požiadavky platné pre novú a významne obnovovanú budovu.

Ponúkame Vám vypracovanie energetického certifikátu do 7 pracovných dní od dodania podkladov.

Cenník služieb