Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Stavebný dozor

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon:

 • pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne
 • ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce atď.)
 • v prípade, ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad
 • v prípade stavby na kľúč je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe.

Stavebný dozor sleduje:

 • či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
 • dodržanie všeobecných technických požiadaviek
 • dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
 • sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
 • rieši technické otázky s dodávateľom stavby
 • kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
 • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby.

Služby stavebného dozoru pre "štandardný" rodinný dom obsahujú:

 • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
 • prebratie/odovzdanie staveniska
 • kontrola technologických postupov vždy pred, resp. po ukončení technologického celku, v priemere 8 - 10 návštev
 • zápisy v stavebnom denníku
 • súhrn stavebných dokladov (certifikátov, osvedčení, prehlasení zhody zabudovaných materiálov, revízií)
 • konzultácie. 

Cenník služieb