Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Ostatné služby

Odborné prieskumy, posudky a štúdie

  • tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy (projektové energetické hodnotenie, energetický certifikát budovy)
  • inžinierskogeologický prieskum
  • hydrogeologický prieskum
  • katodický prieskum
  • svetlotechnický posudok
  • hluková štúdia
  • štúdia vplyvov na životné prostredie (EIA)
  • havarijné plány podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodnom hospodárstve (vodný zákon)
  • prevádzkové predpisy pre prevádzky (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt, obchodné prevádzky a pod.).

Súdne znalectvo z odboru stavebníctvo

  • vypracovanie znaleckých posudkov nehnuteľností.