Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, ktorá vyžadovala stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie je potrebné aj pre jednoduché stavby, pre ktoré stačilo ohlásenie stavebnému úradu.

Kolaudačné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu stavebníka, podanom na stavebnom úrade, ktorý vydával stavebné povolenie. Na základe tohto návrhu oznámi stavebný úrad začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
Pokiaľ sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, môže byť s kolaudačným konaním spojené konanie o zmene stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa uvádza:

 • identifikačné údaje navrhovateľa
 • označenie a miesto stavby
 • údaje o stavebnom povolení/zmene stavby pred dokončením
 • predpokladaný termín vypratania staveniska a úpravy okolia
 • opis zmien a odchýlok oproti stavebnému povoleniu a územnému rozhodnutiu
 • investičný náklad stavby.

Prílohy návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre rodinný dom:

 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • výkresy so zakreslenými zmenami počas výstavby, zdôvodnenie – v dvoch vyhotoveniach
 • geometrický plán porealizačného zamerania stavby
 • zápis do digitálnej technickej mapy mesta
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
 • povolenie na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia
 • doklady o splnení základných požiadaviek na stavby (revízne správy, tlakové skúšky, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška, prehlásenia o zhode stavebných výrobkov)
 • energetický certifikát
 • kópia stavebného povolenia
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní
 • plná moc, ak sa stavebník/navrhovateľ nechá zastupovať
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre vodné stavby
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre miestne a účelové komunikácie
 • povolenie zriadenia vjazdu na miestnu/verejnú komunikáciu.
Späť na zoznam