Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Stavebné povolenie

Začať so stavbou je možné na základe právoplatného stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa vyžaduje pre stavby každého druhu, až na výnimky uvedené v stavebnom zákone. Stavebné povolenie je potrebné aj pre zmenu stavby, nadstavbu, prístavbu či rekonštrukciu. Pre stavebné úpravy sa vyžaduje vtedy, ak ide o úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a podstatným spôsobom sa mení vzhľad stavby.

 

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, ktorý na jej základe v určenej lehote oznámi začatie stavebného konania. Požadované prílohy k žiadosti sa odlišujú podľa toho, či sa stavba povoľuje v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, alebo stavebnému konaniu predchádza územné konanie. 

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

V žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní sa uvádza:

 • identifikačné údaje stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby
 • údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
 • spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • základné údaje o stavbe
 • predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
 • zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
 • investičný náklad stavby.

Prílohy žiadosti o stavebné povolenie na rodinný dom v spojenom územnom a stavebnom konaní:

 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely
 • kópia z katastrálnej mapy
 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, preukázanie iného právo k pozemku, napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene
 • projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach
 • doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
 • ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • vyjadrenia vlastníkov/správcov sietí k napojeniu stavby
 • vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu (odpady, ovzdušie, voda, ochrana prírody a krajiny)
 • povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (kotol, krb)
 • vyjadrenie príslušného útvaru hasičského a záchranného zboru SR
 • plná moc, ak sa stavebník/žiadateľ nechá zastupovať
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (50 EUR za objekt rodinného domu, 30 EUR za samostatne stojacu garáž).

Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

 • overenie umiestnenia a priebehu podzemných vedení
 • stanovisko príslušného miestneho úradu k investičnému zámeru
 • rozhodnutie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu o trvalom odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak sa stavba umiestňuje na poľnohospodárskej pôde mimo hraníc zastavaného územia obce
 • stanovisko pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu k zmene využitia pôdy, ak sa stavba umiestňuje na poľnohospodárskej pôde v zastavanom území obce
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie a príslušného dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie, napr. výťah
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa.

Žiadosť o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

V žiadosti o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí sa uvádza:

 • identifikačné údaje stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby
 • údaje o územnom rozhodnutí
 • údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
 • spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • základné údaje o stavbe
 • predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
 • zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
 • investičný náklad stavby.

Prílohy žiadosti o stavebné povolenie na rodinný dom po vydanom územnom rozhodnutí:

 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely
 • kópia z katastrálnej mapy
 • ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, preukázanie iného právo k pozemku, napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene
 • projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach
 • doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
 • kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby (územného rozhodnutia)
 • ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • vyjadrenia vlastníkov/správcov sietí k napojeniu
 • vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu (odpady, ovzdušie, voda, ochrana prírody a krajiny)
 • povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (kotol, krb)
 • vyjadrenie príslušného útvaru hasičského a záchranného zboru SR
 • plná moc, ak sa stavebník/žiadateľ nechá zastupovať
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (50 EUR za objekt rodinného domu, 30 EUR za samostatne stojacu garáž).

Ostatné prílohy, ak sa vyžadujú:

 • overenie umiestnenia a priebehu podzemných vedení
 • rozhodnutie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu o trvalom odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie a príslušného dopravného inšpektorátu k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie, napr. výťah
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie pozemkového a lesného odboru príslušného okresného úradu, ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa
 • vyjadrenia iných dotknutých orgánov, ak si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej dokumentácie stavby.
Späť na zoznam